22 | 07 | 2019

Планування відтворювальних процесів на аграрному підприємстві в умовах невизначеності

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Коваль П. В. Планування відтворювальних процесів на аграрному підприємстві в умовах невизначеності // Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності: Зб. Наук. праць Міжнародної наук. – практ. конф., Київ, 19 – 20 травня 2004 р. – К.: КНЕУ, 2004. – с. 165-168

Ринкові умови виробництва продукції серед ряду інших умов включають умови ризику, а нерідко і умови невизначеності. Вплив даних факторів на виробничий процес набуває чи не найважливішого значення у сільськогосподарському виробництві. Ця важливість формується в силу особливостей сільськогосподарського виробництва, де виробничі економічні процеси тісно пов’язані із природними процесами, а також із живими біологічними організмами. Саме ці фактори не дозволяють кількісно точно оцінити їх вплив на процес виробництва та обсяги створюваних матеріальних благ і ефективність їх створення.

З іншого боку, виробництво продукції в ринкових умовах повинно забезпечувати стабільний ріст ефективності та зростання за необхідності абсолютного значення валової продукції. Зростання обсягів виробництва можливе за умови періодичної повторюваності умов виробництва, кожний із циклів якого передбачає збільшення, приріст по відношенню до попереднього циклу, періоду.

Що мається на увазі, коли мова іде про повторюваність умов виробництва?
Це відновлення виробничих відносин і ресурсної системи підприємства, яка задіяна у створенні продукції. В економіці дані процеси називають відтворенням. Відтворення з наявністю приростів називають розширеним відтворенням.

Таким чином, для забезпечення розширеного відтворення необхідно забезпечити розширення відтворення ресурсної системи аграрного підприємства. При цьому мають бути створені умови як для кількісного, так і для якісного розширеного відтворення. Для забезпечення постійного зростання рівня ефективності виробництва, відтворення повинно бути прогнозованим і плановим, та носити  характер відтворення на якісному рівні.

Планування відтворювальних процесів передбачає визначення планових результативних параметрів функціонування виробничої системи, до яких можна віднести: валове виробництво продукції, товарну продукцію, прибуток. Відношення планового значення, наприклад, товарної продукції, до товарної продукції минулого періоду дає темпи відтворення за одним із результативних показників:

де      Тп -  вартість товарної продукції планового року;
Тз -  вартість товарної продукції звітного року; 
Тni-  показник темпу відтворення за товарною продукцією і-го рівня. 

Досягнення планових темпів відтворення потребує наявності певної системи ресурсів. Дану систему для аграрного підприємства можна розділити на працю, землю і капітал. В процесі планування елементів системи ресурсів, необхідної для забезпечення запланованих темпів відтворення, важливо врахувати різну віддачу одиниці кожного з цих ресурсів, а також їх взаємозв’язок і взаємовплив.

Отже, можемо зробити висновок про те, що кожен із елементів ресурсної системи агарного підприємства має економічно і технологічно обґрунтовану кількісну і якісну характеристики, необхідні для забезпечення запланованого рівня відтворення.

Досягнення планових темпів відтворення з виконанням умови зростання ефективності виробництва можливе лише за умови раціональної структури ресурсного потенціалу підприємства. Таким чином, кожне можливе значення планових темпів відтворення відповідає певному і лише одному раціональному співвідношенню елементів ресурсного потенціалу.                                       

де          TTni - темпи відтворення за товарною продукцією і-го планового рівня,
Sі - земельна площа, га,
Пі - праці, чол.,
Кі - капітал, тис. грн.

Можемо припустити існування залежності, неявна форма якої має вигляд:                                             

де  TTn- темпи відтворення за товарною продукцією,
S    - земельна площа, га,
П   - праці, чол.,
К   - капітал, тис. грн..

Для визначення планових рівнів елементів виробничого потенціалу аграрного підприємства варто провести їх до однорідних вимірників, наприклад вартісних, за методикою запропонованою проф.. Андрійчуком В. Г. в праці “Эффективность использования производственного потенциала с.х. предприятия”.

Як було вище сказано, розширене відтворення за кінцевими результативними показниками можливе за умови розширеного відтворення ресурсів. Кількісний аспект такого відтворення ресурсів розраховується як різниця між необхідною кількістю у вартісному виразі  і наявним рівнем вартості:           

де    ?S,  ?П,   ?K          - кількісний приріст відповідно -  землі, га; продуктивність праці, грн./чол.; капіталу, тис. грн..
Sн, Пн,  Кн - необхідна  кількість у вартісному виразі землі, га; продуктивність праці, грн./чол.; капіталу, тис. грн..
Sнаявн, Пнаявн,  Кнаявн - наявна (фактична) кількість у вартісному виразі землі, га; фактична продуктивність праці, грн/чол.; фактична вартість капіталу, тис. грн.

Враховуючи взаємозалежність і взаємообумовленість всіх ресурсів, а також залежність їх обсягів від запланованих темпів відтворення можемо також припустити існування залежностей:

Параметричний вираз даних залежностей можна одержати, побудувавши три кореляційно-регресивні моделі між вище перерахованими параметрами, вважаючи темп відтворення за товарною продукцією рівним для кожної з моделей і константою.

Моделі матимуть вигляд лінійних рівнянь трьох параметрів.
Розв’язок системи даних рівнянь відносно змінних   дасть варіант приростів вартостей ресурсів за допомогою яких згідно рівностей (4) визначимо необхідну кількість у вартісному виразі елементів виробничого потенціалу, який забезпечує плановий темп відтворення за товарною продукцією.                                                            

Якісний аспект відтворення ресурсів може бути визначений підвищенням родючості угідь, підвищенням кваліфікаційного рівня персоналу, збільшенням вартості основних і оборотних засобів.

В процесі розрахунку планових значень елементів ресурсної системи необхідно по кожному елементу окремо оцінити ефективність кількісного і якісного відтворення. Крім того, необхідно брати до уваги, що деякі ресурси важко піддаються кількісному відтворенню в короткостроковому періоді, наприклад, земельні угіддя.

Написать комментарий

    Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn