Інноваційні підходи до управління відтворенням в аграрних підприємствах

Рейтинг:   / 1
ПлохоОтлично 
Просмотров: 2542

Коваль Павло. Інноваційні підходи до управління відтворенням в аграрних підприємствах. / Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 15-16 вересня 2010 р. – Тернопіль: ТІ АПВ НААНУ, 2010. – С. 274 – 276

 

Аналіз ефективності господарювання аграрних підприємств взагалі, та ефективності відтворювальних процесів зокрема, засвідчує наявність ряду проблем, які досить часто зумовлені відсутністю у керівництва підприємствами чітких стратегічних цілей розвитку або  недостатнім розумінням як цих цілей досягти. Для нейтралізації проблем стратегічного характеру на підприємстві слід запроваджувати механізми стратегічного управління відтворенням, які дозволять визначити стратегічні цілі, оцінити ефективність діяльності по відношенню до цих цілей та управляти процесом їх досягнення. До інструментів стратегічного управління відтворенням, що активно використовуються саме на стадії реалізації стратегії підприємства, доцільно віднести, зокрема, збалансовану система показників та  управління вартістю бізнесу. Стратегічною метою, згідно концепції вартісно-орієнтованого управління відтворенням, доцільно обрати збільшення ринкової вартості бізнесу. Оцінку досягнення стратегічної мети варто здійснювати за допомогою методики визначення економічної доданої вартості (EVA), а в якості системи управління її досягненням –  збалансовану систему показників вартісно-орієнтованого управління відтворенням (СВОУВ) в аграрному підприємстві.

Ефективність та дієвість запропонованої системи залежить від якості її впровадження. Успіх впровадження, в свою чергу, вимагає обґрунтованої, раціональної структури процесу впровадження, для якого не достатньо механістичного перенесення класичних ознак відомих збалансованих систем показників – причинно-наслідкові ланцюжки, ключові індикатори, цільові значення показників та стратегічні заходи, на конкретне аграрне підприємство. Важливо усвідомлювати і сприймати наступне: впровадження СВОУВ – це перебудова філософії менеджменту на підприємстві та повна заміна принципів організації систем створення споживчих цінностей.

Аналіз і оцінка технічної ефективності відтворення показали незадовільний її рівень у більшості підприємств досліджуваної сукупності[1]. Вкрай не ефективно використовуються наявні ресурси в підприємствах, і саме головне – менеджери досліджуваних підприємств не демонструють розуміння стратегічних, концептуальних помилок та заходів по їх виправленню щодо удосконалення ресурсної системи підприємства, пропорцій між основними ресурсами, забезпечення відповідності темпів зростання ресурсів очікуваним результатам та досягнення прийнятних рівнів ефективності господарювання і адекватної величини ринкової вартості підприємства. На користь невідкладних змін говорить і аналіз ризиків та оцінка ймовірності настання подій, що можуть призвести підприємство до значних втрат. Статистичний аналіз моделей прогнозування відтворення та його ефективності в досліджуваних підприємствах вказує на необхідність звернутися саме до зміни підходів в управлінні відтворенням, а також до чинників не фінансових, а операційних[2].

На нашу думку, успіх впровадження та реалізації системи управління відтворенням в аграрному підприємстві залежить від послідовності та своєчасності етапів, кожен з яких виконує чітко сформульовану ціль. Систему взаємообумовлених етапів впровадження СВОУВ представимо на схемі (рис. 1.). Вважаємо за доцільне виокремити чотири етапи: стратегічний аналіз, забезпечення організаційних умов проекту, основний етап – розробка СВОУВ та забезпечення використання СВОУВ.

Перший етап процесу впровадження присвячений аналізу існуючих та перспективних стратегічних передумов ефективного розвитку підприємства. На даному етапі важливо гармонізувати стратегічні результати функціонування підприємства, в нашому випадку – це ринкова вартість бізнесу, із основними характеристиками відтворювального процесу – темпами та пропорціями складових ресурсної системи аграрного підприємства.

Рис.1.Модель впровадження СВОУВ в аграрному підприємстві
Джерело:модифікована автором розробка компанії Horvath&Partners[3]

Другий етап передбачає забезпечення надзвичайно важливої місії, від якої залежить успіх всього процесу – визначення задач, правил, норм, процедур, кола осіб та їх координація і мотивація, визначення ключових факторів успіху загальної стратегії. Важливо також на даному етапі усвідомити, що впровадження та реалізація СВОУВ – це проект, якому притаманні всі властивості проектного менеджменту. Третій етап – це головний етап – власне розробка самої системи вартісно-орієнтованого управління відтворенням в аграрному підприємстві. Фокусом даного етапу є обґрунтована карта стратегічних цілей вартісно-орієнтованого управління відтворенням та система ключових індикаторів діяльності підприємства (КІД), які покликані виконувати роль вимірників досягнення стратегічних цілей, а також роль системи показників оцінки ефективності відтворювального процесу, що протікає в конкретному підприємстві. Крім вказаних вище функцій покладених на систему КІД, вона повинна бути покладена в основу системи мотивації того кола осіб, тих менеджерів підприємства, на яких покладено основні функції по впровадженню та реалізації  СВОУВ. На четвертому етапі необхідно реалізувати всі підсистеми забезпечення функціонування СВОУВ.

Впровадження викладеної системи дозволяє суттєво покращити роботу інформаційної системи підприємства та системи внутрішньо бізнесової звітності, дає змогу своєчасно представляти менеджменту значущу для прийняття управлінських рішень інформацію з необхідним ступенем деталізації та в зрозумілій формі. Звітність на основі СВОУВ є початком проведення аналізу відхилень, відображує поточний стан та подальший розвиток підприємства.

Отже, інтеграція СВОУВ із системою управління підприємством дає позитивний ефект, робить управління продуманим, збалансованим, успішним і дозволяє компанії рухатись в напрямку своєї стратегії.

Література
1. Коваль П. В. Ефективність функціонування аграрних підприємств в умовах зміни темпів і пропорцій відтворення ресурсного потенціалу. //Економіка АПК. –2005. -№ 8. – с. 45-52
2. Коваль П. В. Дослідження темпів і пропорцій відтворення в сільському господарстві за допомогою моделей лонгітюдних даних. // Агроінком. – 2006. - № 3-4. – с. 41-46
3. Внедрение сбалансированной системы показателей / Horvath & Partners; Пер. с нем.  – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 478 с.

Написать комментарий